Documents administratius


Amb la publicació Documents administratius de la UdG es pretén, d’una banda, homogeneïtzar els documents administratius que es produeixen a la UdG, tant des del punt de vista formal com textual, per contribuir a la imatge de qualitat de la institució i, d’altra banda, oferir un recurs a les persones de la Universitat que han de redactar documents administratius, amb la intenció que produeixin textos tan eficients com sigui possible.

Els diferents documents administratius es presenten classificats en tres apartats: textos dels òrgans de govern unipersonals, textos dels òrgans col·legiats i textos comuns a tots dos òrgans. De cada document se’n fa una descripció acurada, se’n presenta l’estructura i se’n donen alguns exemples. Un dels trets més importants de la publicació és que ha estat elaborada per tres serveis de la Universitat: el Servei de Llengües Modernes , la Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre i l’Assessoria Jurídica , els quals hi han aportat els seus punts de vista respectius, propis de les disciplines de què tracten.

Models de documents dels òrgans col·legiats
Models de documents dels òrgans unipersonals

Els documents d’aquest apartat es distribueixen amb una llicència Creative Commons