Estil UdG


L’expressió escrita o oral és una constant en les tasques quotidianes del personal d’administració i serveis i del personal docent i investigador de les universitats. Per això mateix, es posen a disposició d’aquests col·lectius un seguit de recursos que els han d’ajudar en la seva tasca diària, sobretot en aquells aspectes que tenen a veure amb l’expressió escrita.

Els recursos que es publiquen en aquest apartat són un recull de consells, de criteris de llengua, aspectes formals, models de documents, etc., que el Servei de Llengües Modernes ha elaborat al llarg d’aquests anys amb l’objectiu de tractar de manera homogènia els textos de la Universitat i contribuir, així, a establir la imatge de la UdG.

La Universitat de Girona és una administració pública i els documents que genera responen a una tipologia determinada (convocatòries, resolucions, etc.) i han d’estar escrits amb un estil propi. També és important conèixer la manera de designar els diferents òrgans de govern i unitat de la UdG, allò que en diem la nomenclatura.

Els recursos d’aquest apartat, doncs, responen a aquests objectius. Com la resta de recursos d’UdGBabel, no es tracta de propostes tancades, sinó simplement de propostes, que es poden veure enriquides amb les vostres aportacions.