Manual d’estil per a textos en anglès


El Servei de Llengües Modernes ha participat en l’elaboració de la Interuniversity style guide for writing institutional texts in English, editada per la Xarxa Vives, que presentem aquí.

L’objectiu d’aquesta guia és promocionar el multilingüisme i proveir d’un conjunt de normes i criteris comuns i homogenis per a la redacció de documents en anglès propis de l’àmbit universitari.

La guia està pensada fonamentalment per als docents, els investigadors i el personal d’administració de les universitats que han de redactar documentació institucional en anglès, però pot ser molt útil també per a molts altres col·lectius, i d’una manera especial per a l’estudiantat.

A més de criteris generals de redacció, s’hi recullen les convencions lingüístiques relatives a l’ortografia, la puntuació, la tipografia i altres aspectes editorials essencials per garantir la coherència, la claredat i la precisió dels textos en anglès que produïm.