Llibre d’estil


T’oferim aquí el recull de consells i de criteris de llengua i aspectes formals que el Servei de Llengües Modernes ha elaborat al llarg d’aquests anys i que ha aplegat en la publicació UdG llengua. Guia lingüística i d’estil, amb l’objectiu de tractar de manera homogènia els textos de la Universitat i contribuir, així, a establir la imatge de la UdG.

No es tracta d’un compendi de qüestions gramaticals o normatives que es poden trobar en gramàtiques o diccionaris, sinó que hi trobaràs aclariments sobre qüestions que poden induir a error i la indicació de l’ús pel qual ens decantem a la UdG en qüestions que es poden tractar de maneres diferents.

Descarrega’t aquí la guia completa. Hi trobaràs els apartats següents:

  • Consells de redacció
  • Llenguatge no sexista
  • Signes de puntuació
  • Majúscules i minúscules
  • Criteris de traducció de noms propis
  • Abreviacions
  • Els numerals: xifres o lletres?
  • Tipus de lletres

També pots consultar-ne la versió en base de dades .

Els documents d’aquest apartat són distribuïts amb una llicència Creative Commons