Treball final de grau


Què és el TFG?

El treball de final de grau és una monografia, un estudi més o menys extens, sobre algun aspecte d’una disciplina científica. S’ha d’escriure amb el màxim rigor i ha de tenir una estructura i una argumentació adequades al tema que s’hi desenvolupa.

Quin objectiu té?

Cal tenir present que el treball de final de grau té per objectiu comunicar, d’una manera organitzada, formal, clara i precisa, els resultats o conclusions a què s’ha arribat en l’estudi d’un tema, així com la metodologia que s’ha utilitzat, el procés seguit, els documents consultats, etc. En definitiva, es tracta de facilitar al màxim la transmissió de l’aportació, recerca o treball que hem fet.

Guies i eines

Al Servei de Llengües Modernes hem elaborat el document que us presentem a continuació amb la voluntat d’oferir-vos una eina de consulta en què trobareu, resumits, els diferents aspectes que heu de tenir en compte a l’hora de redactar el treball de final de grau en català o en anglès.

A més, el Servei de Llengües Modernes i la Biblioteca posen a la vostra disposició el material d’aprenentatge següent. Tot i que aquests productes estan específicament pensats per a dues disciplines acadèmiques, alguns dels aspectes que s’hi tracten tenen un enfocament més general que es pot extrapolar fàcilment a qualsevol disciplina (la redacció del treball, el plagi, la presentació oral…).

També us poden ser molt útils els vídeos sobre el llenguatge d’especialitat que hem elaborat conjuntament els serveis lingüístics de la UdG i la UAB.

La presentació oral del TFG

En la presentació o defensa oral del TFG un tribunal avaluarà, a més del continguts que hi exposis, aspectes relacionats amb la comunicació oral i l’ús que facis dels recursos emprats per defensar el teu treball.

No deixis de consultar el material següent per preparar-la:

Sessions de formació

Dins el seu programa de formació, la Biblioteca ofereix sessions específicament orientades a la cerca i gestió de la informació en el marc del treball de final de grau.

Si sou professors podeu demanar una sessió específica per als vostres estudiants. A títol particular, si sou investigadors o estudiants, podeu demanar un assessorament personalitzat amb un documentalista. En ambdós casos, empleneu el formulari de sol·licitud i un documentalista es posarà en contacte amb vosaltres.

Recordeu també que la Biblioteca publica, cada curs, els millors treballs de final de grau al repositori institucional DUGi, els podeu consultar per veure’n contingut, estructura, etc.: