Els apunts


Què vol dir prendre apunts?

Quan prenem apunts pretenem reconstruir de manera personalitzada la informació sobre un tema i retenir-ne les idees clau.

Les situacions en què se’ns fa necessària aquesta activitat poden ser diferents i, per tant, poden requerir habilitats i procediments diversos i específics, no és el mateix prendre apunts a classe que prendre notes en una conferència , notes de la lectura d’un article o de la informació que trobem a la Xarxa , per exemple.

El procés de prendre apunts

Sovint s’interpreta que uns bons apunts són els que recullen tota la informació, però per norma general els apunts literals no són els més recomanables, perquè no asseguren que s’hagi comprès bé el missatge de l’emissor.

Així, doncs, el procés de prendre apunts requereix tenir un paper actiu i personalitzar els apunts, és a dir, seleccionar la informació en funció d’uns objectius, d’uns interessos, i organitzar-la.

Però aquí no acaba la feina, cal passar-los a net , i això vol dir fer-los intel·ligibles i complementar-los , consultar altres fons per aclarir o ampliar les anotacions fetes, relacionar-les amb altres idees, contrastar perspectives… en definitiva, reelaborar la informació.

Quin és l’objectiu?

La finalitat última de prendre apunts és aprendre i forma part del procés d’estudi. Aquest procés comporta poder aprendre en diversos moments: mentre es prenen els apunts, mentre es complementen, quan es fan resums o esquemes, mapes conceptuals o taules o gràfiques, que permeten sintetitzar la informació recollida o reorganitzar-la en funció del tipus de contingut i, especialment, del tipus d’examen o prova d’avaluació.

Guies i recursos