Ressenya


Què és la ressenya?

La ressenya és un text que presenta informació i valoració crítica de llibres, articles, treballs, etc., per la qual cosa esdevé un document clau en la comunicació científica. A més, en l’àmbit estrictament acadèmic, la ressenya és, a la pràctica, una eina d’aprenentatge i avaluació.

Les ressenyes solen perseguir tres objectius fonamentals: comprendre el text, analitzar-lo en profunditat i valorar la importància de l’obra.

Aspectes clau

Hi ha dos aspectes clau que cal que tenir en compte a l’hora de fer una ressenya eficaç : saber seleccionar la informació rellevant i tenir capacitat per captar l’interès del lector. A més, sovint les ressenyes que es publiquen estan relacionades amb novetats editorials, per tant, estan profundament relacionades amb l’actualitat, cosa que cal tenir present a l’hora redactar el text.

Per seleccionar bé la informació rellevant cal ser capaç de fer una bona lectura tècnica de l’obra, lectura basada en habilitats analítiques. Evidentment, aquest tipus de lectura requereix temps i dedicació.

Estructura i redacció

L’estructura de la ressenya consta de dos grans apartats: la fitxa tècnica, amb la descripció formal de l’obra, i el cos de la ressenya, que ha d’incloure la contextualització de l’autor i el text, el resum de l’obra i el comentari.

El primer que s’ha de tenir en compte en parlar de la llengua i de la redacció que s’ha d’utilitzar en una ressenya és que, si es vol aconseguir credibilitat als ulls del lector, s’ha de mantenir una actitud distanciada i analítica respecte de l’obra analitzada, cosa que s’aconsegueix emprant un registre lingüístic formal i un lèxic precís i objectiu.

Una darrera revisió crítica del que s’ha escrit permetrà acabar de perfilar la ressenya. És important comprovar aspectes com l’adequació, la rellevància i la pertinència de la informació, i aspectes discursius, és a dir, els que fan referència a la coherència i cohesió textuals i a la claredat i precisió.

Guies i recursos