Article


Què és l’article científic?

L’article científic és un text que exposa per primera vegada els resultats d’una investigació a la comunitat científica i als especialistes d’una matèria. Sovint esdevé la darrera fase del procés de recerca, per tant, ha de saber reflectir aquesta recerca de manera que permeti exposar-la a altres investigadors i convèncer-los de la validesa dels resultats obtinguts.

Característiques de l’article

En un article no és important només què es diu, sinó com es diu, ha de transmetre un missatge precís i clar, cosa que requereix una bona planificació de tot el procés. D’altra banda, no hem d’oblidar que un article convincent ha de ser objectiu i ha de permetre al lector conformar el seu propi judici.

Hi ha diferents tipus d’articles : de recerca, de revisió o estudi recopilatori, teòric i metodològic; en tots, però, s’ha d’incloure una descripció completa dels mètodes seguits per fer la recerca i s’han de seguir els principis del raonament crític.

Així, doncs, l’estructura formal de l’article d’investigació respon a l’esquema de l’argumentació crítica: introducció, materials i mètodes, resultats, discussió i conclusió. Aquesta és la part central o cos de l’article. A més, cal afegir-hi una part preliminar, que conté el títol, l’autoria i el resum, i una part final, amb els agraïments, les referències bibliogràfiques emprades i els annexos o apèndixs.

La presentació

Com que es tracta d’un escrit que ha de ser publicat, l’article se sol redactar seguint unes normes molt concretes, acceptades per la comunitat científica internacional. Aquestes normes afecten tant l’estructura, l’extensió i el tipus de llenguatge com la presentació i el format. Així, cada revista científica acostuma a descriure amb detall les seves pròpies instruccions; és important, doncs, llegir-les atentament abans de redactar un article i seguir-les estrictament.

Guies i recursos