Informe


Què és un informe?

L’informe és un text, generalment redactat per un tècnic especialitzat, que reuneix, analitza i valora informació relacionada amb un tema i que es dirigeix a persones amb capacitat de decisió.

Què hem de tenir en compte?

A l’hora de preparar un informe, cal que tinguem en compte un seguit d’elements que ens ajudaran a redactar un bon document:

  • Planificació : cal plantejar-se quina és la finalitat de l’informe, quin és el tema que ha de tractar i qui n’és el destinatari i el perfil que el defineix (expectatives i coneixements previs del lector).
  • Recopilació d’informació : un informe no s’escriu del no-res, sinó que parteix dels resultats d’una investigació (fonts primàries: l’enquesta, l’entrevista, l’experiment, etc.) o de les aportacions d’altres documents (fonts secundàries).
  • Característiques de l’exposició : s’ha de saber mantenir, en tot moment, l’objectivitat i la credibilitat de la informació que s’exposa i s’ha de procurar despertar l’interès en el lector.
  • Estructura : acostuma a tenir una part preliminar, que conté el títol, l’autor o autors, la data, el resum, l’índex i la llista de figures i taules; una part central, composta per la introducció, el desenvolupament i les conclusions i recomanacions, i una part final, que conté els annexos i apèndixs.
Guies i recursos