La hipòtesi


Què és una hipòtesi?

Una hipòtesi és la suposició que fem per arribar a la solució d’un problema. Formulem una hipòtesi quan volem predir el que esperem que passi amb un determinat objecte si es compleixen unes determinades condicions.

Si la hipòtesi està ben formulada, ens permetrà resoldre problemes; però si ometem possibilitats, variables, o els supòsits que presentem no són prou adequats, ens pot conduir a raonaments enganyosos.

Com es construeix?

La hipòtesi expressa una resposta, tot i que provisional, al problema que s’investiga; a diferència de la pregunta, que expressa dubte o incertesa. Per això mateix, la hipòtesi s’enuncia per mitjà d’una oració declarativa. Només les oracions declaratives transmeten una proposició, que pot ser una afirmació verdadera o falsa.

Les oracions declaratives han de tenir subjecte (cosa sobre la qual afirmem o neguem alguna cosa), verb (acció o estat del subjecte) i predicat (allò que s’afirma o nega del subjecte).

Requisits que ha de complir
  • Ha de ser clara: no ha de contenir paraules ambigües o poc definides.
  • S’ha de poder verificar: les variables s’han de definir de manera que es puguin mesurar i controlar.
  • Ha de ser objectiva: no pot incloure judicis de valor, sinó plantejar objectivament el que passa en realitat.
  • S’ha de poder comprovar amb els recursos i les tècniques d’investigació disponibles.
  • Ha de ser pertinent tant pel que fa al fenomen que estudia com al cos teòric que la sosté.
  • Ha d’estar ben enunciada, amb una proposició simple, mai no pot tenir forma d’interrogació, exclamació, prescripció o desig.
Guies i recursos