Sociologia


Comunicar amb eficàcia en l’àmbit de la sociologia requereix ser conscient de l’especificitat del llenguatge de la disciplina:

 • ¿Creus que tens les competències lingüístiques per analitzar, resumir formular hipòtesis rellevants a partir de l’observació d’un o diversos fenòmens socials?
 • ¿Saps expressar les nocions de causa i efecte  a partir de l’observació de fenòmens socials complexos amb rigor argumentatiu i evitant l’ús de fal·làcies o raonaments mal elaborats  (confusió de la causa i la conseqüència, no observació de causes subjacents a les causes localitzades, oblit de causes col·laterals, etc.)?
 • ¿Saps obtenir i processar informació rellevant  per al treball acadèmic i la recerca científica a partir dels mètodes i les tècniques d’investigació social? Tens la competència digital que et pot ajudar a fer-ho?
 • Saps distingir entre un tema i una tesi ? Saps formular-los amb correcció lingüística? ¿Saps seleccionar arguments consistents per avalar una tesi pròpia i ser capaç de persuadir els receptors del teu discurs?
 • ¿Consideres que tens les competències comunicatives i la tècnica per parlar en públic  sobre els temes propis de la teva disciplina (educació, gènere, immigració, polítiques públiques, desigualtats socials i econòmiques, etc.)?
 • Saps intervenir en un debat exposant i argumentant les teves idees ?
 • Saps redactar un article  de la teva especialitat? ¿Coneixes les publicacions de l’àmbit de la sociologia a què podries adreçar-te perquè fos publicat i els requisits i exigències d’aquestes publicacions?
 • Sabries adaptar la teva recerca a un públic no especialitzat, per mitjà de l’elaboració d’un article de divulgació , per exemple?
 • Saps descriure les estructures, els fenòmens i els canvis socials fent ús de les operacions lingüístiques pròpies de les descripcions?
 • ¿Saps llegir la ideologia dels textos  (els implícits o les ironies que contenen, les pressuposicions damunt les quals estan escrits, els posicionaments no evidents a primer cop d’ull, els referents a què apunten, etc.)?
 • T’has parat a pensar en la importància de la terminologia  en la qualitat d’un escrit? ¿Coneixes recursos terminològics en paper o a la xarxa que et puguin ajudar a fer servir els termes de la sociologia amb precisió?
 • ¿Saps introduir d’una manera formalment adequada al teu text les citacions d’autoritats en la matèria, quan pertoca, a fi de donar fonament als teus punts de vista i poder fer un tractament honest de les fonts?

Si vols més informació sobre com comunicar la sociologia et recomanem recursos a la xarxa com Writing the Sociology Paper  (Dartmouth Writing Program) o la introducció Sociology  (“Tips & Tools”, de The Writing Center of North Carolina at Chapel Hill). Al web Aprendre llengües  (E. Serra), d’altra banda, hi pots trobar un ampli recull de recursos que et poden ajudar a comunicar millor la sociologia.