Física


Comunicar en l’àmbit de la física requereix fer servir un llenguatge d’especialitat propi:

 • Consideres que saps comunicar la física? Saps descriure  un fet? Saps explicar  un fenomen? Saps anotar les teves experiències i observacions? Saps formular una llei física amb adequació lingüística?
 • ¿Coneixes les eines i els recursos informàtics que et permeten escriure sense dificultat qualsevol tipus de text de la disciplina(amb fórmules, símbols, equacions)? Saps fer servir la programació LaTeX per escriure la física?
 • Tens criteri per determinar quan és millor fer servir els símbols, les equacions o les explicacions amb paraules? Saps quan és adequat combinar-los i com fer-ho? Saps escriure correctament equacions, abreviacions, fórmules  i símbols  i incorporar-los al teu discurs respectant la sintaxi dels textos?
 • Saps expressar les dades de la teva experimentació o recerca per mitjà de sistemes visuals pertinents com figures, gràfics o taules? Saps quan els has de fer servir?
 • Saps fer servir figures, gràfics i taules amb criteris de llegibilitat i respectant les convencions? Saps referir-t’hi adequadament des del text dels teus escrits?
 • Ets conscient de la importància d’usar adequadament la terminologia  de la física? Saps trobar recursos terminològics  de la disciplina que et permetin resoldre els dubtes?
 • Saps en quins gèneres discursius acadèmics se sol expressar la física?
 • Saps escriure informes de laboratori ? Saps quines parts solen tenir i ajustar-te a les característiques de cadascuna?
 • Saps escriure un article de recerca  de física? Coneixes les revistes del teu àmbit i els requeriments que posen a la publicació d’articles? Saps redactar un bon títol i escriure adequadament un abstract o resum ?
 • Sabries fer una comunicació en un congrés  sobre la teva especialitat? I elaborar i presentar un pòster ?
 • Ets conscient de la importància de fer servir les convencions de citació i de referenciació bibliogràfiques habituals a la disciplina? Les coneixes? 

Si vols tenir eines per a la reflexió sobre com comunicar la física et recomanem el recurs Comunicare la Fisica / Communicating Physics  (Massimo Armeni). Al web Aprendre llengües (E. Serra), d’altra banda, hi pots trobar un recull de recursos que et poden ajudar a comunicar millor la física.