Com fer una bona presentació oral


L’exposició oral consisteix a desenvolupar un tema davant d’un públic. Molt probablement tot estudiant, al llarg de la seva vida acadèmica, n’haurà de fer alguna. Sense anar més lluny, tots els estudis de grau preveuen la presentació d’un projecte de final de grau o treball de recerca, que inclou també una presentació oral.

Aspectes clau

El més important en l’exposició oral és la creació d’un discurs clar i precís, que comuniqui exactament allò que es vol o s’ha de comunicar. Per aconseguir aquest objectiu de comunicació eficaç d’un missatge, cal tenir en compte diversos aspectes:

Guies i recursos