Eines lingüístiques


Bases de dades terminològiques
Consultes en línia
  • Optimot
  • Centre de redacció. Tècniques d’expressió escrita. UPF
  • ésAdir . Portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
  • Dubtes més freqüents . Recull de la UPC organitzat per categories (ortografia, sintaxi, morfologia, etc.).
  • Criteris lingüístics . Conjunts de fitxes de la UPC en què es tracten qüestions de gramàtica, estil, tipografia i convencions gràfiques rellevants a l’hora de redactar textos.
  • Dubtes més freqüents . Fitxer en format A-Z, de la UOC, amb la solució als dubtes més habituals sobre llengua.
  • CUB . Llibre d’estil de la UB que aplega criteris lingüístics, bibliogràfics, d’estil i convencions.
  • Retrucs . El blog de la unitat d’Assessorament Lingüístic i Terminologia dels Serveis Lingüístics de la UB.
  • Verbix . Un complet conjugador verbal.
Ajut a l’autocorrecció
Traductors automàtics